Art. 1. Informacje podstawowe

 1. Niniejszy regulamin to regulamin świadczenia usług elektronicznych za pośrednictwem strony internetowej: stylovezoo.pl (zwanej dalej „Stroną”).
 2. Właścicielem i podmiotem świadczącym usługi elektroniczne poprzez Stronę jest: Modern Craft Edyta Baraniewicz z siedzibą w Warszawie, ul. Herbu Oksza 6/81, NIP: 6861669015 (zwany dalej „Usługodawcą”).
 3. Z Usługodawcą możesz skontaktować za pośrednictwem:
  1) poczty e-mail: sklep@stylovezoo.pl
  2) telefonicznie: +48 724 885 514
 4. Niniejszy regulamin został przyjęty w dniu 12.08.2023 r.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.

Art. 2. Rodzaje i zakres świadczonych usług

 1. Strona zawiera podstawowe informacje o prowadzonej przez Usługodawcę działalności: sklepu internetowego.
 2. Za pośrednictwem Strony Usługodawca świadczy usługi płatne i bezpłatne:
  1) w ramach sklepu internetowego – sprzedaż produktów,
  2) założenie konta użytkownika,
  3) subskrypcja newslettera z informacjami handlowymi (promocjami, ofertami specjalnymi),
 3. Usługi płatne są oznaczone w taki sposób, aby nie było wątpliwości, że skorzystanie z nich łączy się z obowiązkiem zapłaty.

Art. 3. Warunki techniczne do korzystania z usług

 1. W celu prawidłowego korzystania ze Strony powinni Państwo posiadać:
  1) urządzenie (komputer PC, tablet, smartphone) z połączeniem internetowym,
  2) przeglądarkę internetową,
  3) pełną zdolność do czynności prawnych, w celu dokonania zakupów na Stronie,
  4) adres poczty e-mail, w celu dokonania zakupów na Stronie lub zapisania się na newsletter.
 2. Na Stronie obowiązuje zakaz publikacji treści o charakterze bezprawnym.

Art. 4 Sprzedaż produktów

 1. Składanie zamówień:
  a. Skuteczne złożenie zamówienia wymaga podania danych, określonych w formularzu zamówienia. Dane powinny być prawdziwe i aktualne.
  b. Umowa sprzedaży zostaje zawarta po podaniu przez Państwa obowiązkowych danych, kliknięciu opcji „Kupuję i płacę”, dokonaniu zapłaty ceny (z wyłączeniem płatności za pobraniem) oraz e-mailowym potwierdzeniem złożenia zamówienia wysłanym przez Usługodawcę.
  c. Usługodawca zrealizuje zamówienie po dokonaniu przez Państwa zapłaty (z wyjątkiem opcji „za pobraniem”) i potwierdzeniu zamówienia. Termin na zapłatę wynosi 3 dni robocze.
  d. Zamówienia są realizowane tak szybko, jak to możliwe, a informacje na temat czasu realizacji zamówienia znajdą Państwo obok opisu produktu, który Państwa interesuje. Czas realizacji zamówienia liczymy od otrzymania od Państwa wpłaty. Przez realizację rozumie się skompletowanie i wysyłkę zamówienia. Jeśli zamówienie nie będzie mogło zostać zrealizowane w tym terminie, otrzymacie Państwo informację od Usługodawcy.
  e. Termin realizacji zamówienia wykonywanego w systemie dropshippingowym określany będzie każdorazowo w potwierdzeniu zamówienia.
 2. Dokonywanie płatności
  a. Usługodawca umożliwia zapłatę: (a) za pośrednictwem operatora płatności internetowych (b) przelewem bankowym.
  b. Płatność dokonana jest z chwilą wpływu środków na rachunek Usługodawcy lub zaksięgowania się środków przez system operatora płatności.
 3. Dostawa/Odbiór towaru
  a. Usługodawca umożliwia kilka opcji dostawy towaru – wyboru należy dokonać przy składaniu zamówienia.
  b. Koszty dostawy Usługodawca określa na stronie, tak aby można było się z nimi zapoznać przed złożeniem zamówienia.
  c. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w stanie przesyłki, w szczególności jej zewnętrznych uszkodzeń, powinni Państwo zgłosić ten fakt kurierowi i spisać z nim protokół obejmujący te informacje. Proszę pamiętać, że zaniechanie powyższego obowiązku może być przyczyną odmowy uznania Państwa roszczeń reklamacyjnych.
  d. Usługodawca działa również w systemie dropshippingowym, więc wysyłkę towaru realizuje zazwyczaj bezpośrednio dostawca Usługodawcy. Wszelkie reklamacje dotyczące towarów należy zgłaszać bezpośrednio Usługodawcy.
 4. Gwarancja
  a. Usługodawca udziela na rzecz Konsumentów gwarancji jakości w takim samym zakresie w jakim wiąże go odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.
 5. Pozostałe informacje
  a. W razie wątpliwości uznaje się, że ceny podane w sklepie są cenami brutto.
  b. Usługodawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia, jeśli w szczególności: (a) podano nieprawdziwie dane, uniemożliwiające dostarczenie przesyłki (b) dwukrotnie nie odebrano przesyłki (c) nie opłacono zamówienia w terminie.
  c. Zamówienia można składać za pośrednictwem założonego na Stronie konta użytkownika lub bez jego zakładania.

Art. 5 Prawa Konsumenta

 1. Postanowienia art. 5 – 7 poniżej, mają zastosowanie względem konsumentów oraz podmiotów korzystających z uprawnień konsumentów na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.
 2. Usługodawca względem osób i podmiotów innych niż w ust. 1 powyżej, ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.
 3. Za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Z praw przysługujących Konsumentom, skorzystać może także osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, o ile z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 4. Podstawą prawną uprawnień konsumenckich jest Ustawa o prawach konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy ustawy.

Art. 6 Konsumenckie prawo odstąpienia od umowy

 1. Każdej osobie, która dokonuje zakupu towarów lub usług jako Konsument, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny. Uwaga! Prawo do odstąpienia od umowy nie będzie przysługiwać w przypadku zakupu treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym lub usług, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za Państwa wyraźną zgodą przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 2. W celu skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny zobowiązani są Państwo do złożenia oświadczenia woli w tym względzie. Można skorzystać ze znajdującego się na samym dole Regulaminu formularza, ale nie jest to obowiązkowe. Wystarczy jak wyślą nam Państwo wiadomość e-mail lub odręczne pismo z podaniem danych (imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu, adresu e-mail, numer konta bankowego do wykonania zwrotu należności), informacji o zakupionym produkcie z oświadczeniem, iż odstępujesz od umowy.
 3. Termin 14 dni uważa się za zachowany, jeśli przed upływem tego terminu wyślą nam Państwo maila lub pismo.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą i z tego powodu zobowiązani jesteśmy zwrócić na Państwa rzecz poniesione przez Państwa płatności, a Państwo zobowiązani jesteście do zwrotu zakupionych produktów.
 5. Nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócimy Państwu wszystkie dokonane płatności, w tym koszty dostarczenia produktu (koszty najtańszej dostępnej opcji dostawy w naszej ofercie) o ile takie zostały poniesione. Płatność może zostać przez nas wstrzymana do czasu otrzymania od Państwa produktów z powrotem lub dostarczenia dowodu ich odesłania. Płatności zwrócimy Państwu przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, chyba że Państwo zażądacie, abyśmy zwrócili środki w inny sposób.
 6. Produkty powinny zostać zwrócone nie później niż 14 dni, od dnia w którym odstąpili Państwo od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Jeżeli wybrano sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas, nie będziemy zobowiązani do zwrotu poniesionych przez Państwa dodatkowych kosztów.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy ciąży na Państwie odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanych produktów będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Art. 7 Uprawnienia konsumenta w związku z brakiem zgodności z umową

 1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność względem Konsumenta za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez Usługodawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką towaru lub charakterem braku zgodności towaru z umową.
 2. Uprawnienia Konsumenta w przypadku niezgodności towaru z umową:
  a. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.
  b. Usługodawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy lub Usługodawca może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Usługodawcy.
  c. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Usługodawcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
  d. Konsumentowi przysługuje także prawo złożenia Usługodawcy oświadczenia o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy, w sytuacji wystąpienia jednego z poniższych zdarzeń:
  I. Usługodawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową,
  II. Usługodawca nie doprowadził towaru do zgodności z umową,
  III. brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że Usługodawca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową,
  IV. brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania z prawa naprawy lub wymiany towaru,
  V. z oświadczenia Usługodawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

Art. 8 Postępowanie reklamacyjne

 1. Prawo do wniesienia reklamacji przysługuje każdej osobie korzystającej ze Strony, a w szczególności osobom dokonującym zakupów na Stronie lub korzystającym z usług świadczonych poprzez Stronę.
 2. Wszystkie reklamacje, uwagi i zastrzeżenia dotyczące Strony i świadczonych za jej pośrednictwem usług możecie Państwo kierować na adres: sklep@stylovezoo.pl
 3. W przypadku reklamacji dotyczących niezgodności z umową lub roszczeń gwarancyjnych zobowiązani są Państwo podać:
  a. dane kontaktowe – imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania,
  b. dane dotyczące umowy lub towaru, tak abyśmy mogli zidentyfikować transakcję,
  c. powód reklamacji, a w przypadku, gdy powołacie się Państwo na wady fizyczne towaru, także dokumentację fotograficzną wad, film video,
  d. Państwa żądania.
 4. W przypadku reklamacji dotyczących innych spraw, niż wadliwy towar/usługa zobowiązani są Państwo podać:
  1) dane kontaktowe – imię, nazwisko oraz adres e-mail,
  2) opis powodów reklamacji,
  3) Państwa żądania, propozycje i wnioski.
 5. Usługodawca zobowiązuje się odpowiedzieć na reklamację w terminie 14 dni, od dnia jej otrzymania. Odpowiedzi na reklamację Usługodawca dokonuje za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail).
 6. Postanowienia szczególne względem Konsumentów:
  a. Usługodawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Usługodawca został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z umową i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim Konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Usługodawca.
  b. Konsument udostępnia Usługodawcy towar podlegający naprawie lub wymianie. Usługodawca odbiera od Konsumenta towar na swój koszt. Sposób wysyłki zostanie ustalony z Usługodawcą.
  c. Jeżeli towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności towaru z umową, Usługodawca demontuje towar oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.
  d. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości towaru zgodnego z umową.
  e. Usługodawca zwraca Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny.
  f. W razie odstąpienia od umowy Konsument niezwłocznie zwraca towar Usługodawcy na jego koszt. Przedsiębiorca zwraca Konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.
  g. Usługodawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Art. 9 Konto użytkownika

 1. Użytkownik może założyć na Stronie swoje konto. Jest to usługa darmowa.
 2. Konto zakłada się poprzez dedykowany formularz.
 3. Dostęp do konta następuje po podaniu przez użytkownika ustalonych przez niego: loginu oraz hasła. Hasło powinno być trzymane przez użytkownika w poufności.
 4. Konto może zostać w każdym czasie usunięte przez samego użytkownika.

Art. 10 Newsletter

 1. Usługa w postaci subskrypcji newslettera jest darmowa. Polega ona na wysyłaniu przez Usługodawcę informacji handlowych o promocjach i specjalnych ofertach Usługodawcy. Zapisując się na newsletter wyrażają Państwo zgodę na przesyłanie przez Usługodawcę informacji handlowych na podany adres e-mail.
 2. Zrezygnować z newslettera można w każdej chwili korzystając z opcji wypisania się zamieszczonej w wiadomości newsletterowej lub kontaktując się z Usługodawcą.

Art. 11 Rozwiązywanie sporów

 1. Akceptując ten regulamin zgadzają się Państwo, że w przypadku zaistnienia sporu spróbujemy go rozwiązać wspólnie i polubownie. Czas na przeprowadzenie negocjacji wynosił będzie 3 miesiące od dnia zgłoszenia roszczeń przeze mnie lub przez Państwa. Jeśli w zakreślonym okresie nie zostanie znalezione rozwiązanie na zakończenie sporu to swoje roszczenia będzie można złożyć sądowi powszechnemu.
 2. W przypadku świadczenia usług na rzecz Konsumenta mającego miejsce zamieszkania w innym kraju niż Polska, sprawa zostanie rozpoznana według prawa polskiego. Porozumienie to nie pozbawia Państwa ochrony przyznanej na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy i na mocy prawa.
 3. Konsument ma prawo do pozasądowego rozwiązywanie sporów. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy elektronicznej ODR dostępnej pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

Art. 12 Ochrona danych osobowych

 1. Usługodawca jest administratorem danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych (RODO i inne). Informacje o zasadach przetwarzania danych przez Usługodawcę zawarte zostały w Polityce prywatności dostępnej pod adresem: stylovezoo.pl/polityka-prywatnosci

Art. 13 Definicje zawarte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie

Dni robocze – to dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie zamówienia
Klient (dalej Państwo) – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca zakupów w Sklepie Internetowym
Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
Konto użytkownika – to usługa elektroniczna zapewniająca dostęp do zamówień Klienta oraz zarządzania jego danymi w Sklepie Internetowym. Dostęp do konta następuje po podaniu przez użytkownika ustalonych przez niego: loginu oraz hasła
Newsletter – materiały przesyłane przez Usługodawcę drogą elektroniczną Klientom, którzy wyrazili wyraźną zgodę na ich otrzymywanie, mogące stanowić informację handlową
Produkt – towar zaprezentowany przez Usługodawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego w celu sprzedaży
Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług elektronicznych za pośrednictwem strony internetowej: stylovezoo.pl
Sprzedaż – to usługa sprzedaży Produktów, świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta
Strona – zawiera podstawowe informacje o prowadzonej przez Usługodawcę działalności: sklepu internetowego stylovezoo.pl
Usługodawca – Modern Craft Edyta Baraniewicz z siedzibą w Warszawie, ul. Herbu Oksza 6/81, NIP: 6861669015, REGON: 524064230, adres elektronicznej skrzynki e-mail: sklep@stylovezoo.pl
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza zamówienia zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów z Usługodawcą

Załącznik nr 1 Wzór formularza odstąpienia od umowy (do pobrania w zakładce “Formularze”)

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adres do zwrotu towaru:

Modern Craft Edyta Baraniewicz

ul. Herbu Oksza 6/81

02-495 Warszawa

email: sklep@stylovezoo.pl

tel: +48 724 885 514

Ja/My(*)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/następujących (*) rzeczy:

L.p.Nazwa TowaruIlośćCena bruttoPrzyczyna zwrotu
1.    
2.    
3.    

Numer zamówienia……………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Data zamówienia towaru………………..……………..………..………………………………….. Data odbioru towaru……………………………….……………………………………………………….

Imię i nazwisko Konsumenta(-ów)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres Konsumenta(-ów)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Numer telefonu……………………………………………………………………………………….……Email………………………………………………………………………………………………………………..

Proszę o zwrot gotówki na rachunek bankowy (zwrot możliwy jest jedynie na rachunek bankowy Klienta):

Numer konta                          

…………………….…………………………………………………                      ………..…………………………………………………………….

     Miejscowość, data                                                                        Podpis Konsumenta(-ów)

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

(*) Niepotrzebne skreślić.